Select Page

Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: OSNOVNA ŠOLA MUTA
ŠOLSKA ULICA 6
2366 MUTA
Telefon: 02 887 95 20 
Odgovorna uradna oseba:
ANITA AMBROŽ, prof., ravnateljica

Telefon: 02 887 95 20
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.osmuta.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda:
osnovnošolsko izobraževanje

predšolska vzgoja
priprava hrane
Seznam vseh notranjih
organizacijskih enot:

Osnovna šola Muta, Šolska ulica 6, 2366  Muta

Enota s prilagojenim programom, Gasilska ulica 4, 2366 Muta

Enota VVE, Gortinska cesta 5, 2366  Muta
Organigram zavoda: Organigram zavoda
2.2 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi:
Akt o ustanovitvi

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Muta
Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v družbi
Hišni red
Požarni red
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest OŠ Muta
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih
Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Šolski sklad OŠ Muta
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o popisu
Državni
predpisi:

Register predpisov SlovenijeZakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju  vzgoje in izobraževanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o napredovanju  zaposlenih v vrtcih in šolah v plačnih razrede

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Zakon o javnih naročilih

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ

Pravilnik o dokumentaciji v OŠ

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o publikaciji v OŠ

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli

Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni  šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah

Zakon o računovodstvu

Zakon o javnih uslužbencih

2.3 Seznam predlogov predpisov Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov
Preusmeritev na trenutno predlagane predpise

2.4 Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Seznam evidenc na spletni strani informacijskega pooblaščenca
Seznam evidenc, ki se nahajajo na spletni strani informacijskega pooblaščenca

      Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

      Evidenca o zaposlenih delavcih

      Evidenca o izrabi delovnega časa

      Evidenca o stroških dela

      Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

      Evidenca vstopov in izstopov

      Evidenca izvajalcev del po delovršnih oziroma podjemnih pogodbah

      Evidenca o družinskih članih in drugih vzdrževanih članih

      Evidenca o poškodbah pri delu

      Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

      Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih staršev

      Zbirka podatkov o napredovanjih učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

      Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

      Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

      Evidenca matičnega lista

      Evidenca matične knjige

      Evidenca vpisanih in vključenih otrok v vrtec

      Evidenca plačil staršev

      Evidenca otrok, vpisanih v vrtec, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

      Evidenca videoposnetkov

3. Opisi načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osmuta.si/ ob vsakem času na sedežu šole. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.