Nacionalno preverjanje znanja

Zakon določa, da je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno. Ob koncu prvega obdobja NPZ ni.

Novosti o NPZ (iz roditeljskega sestanka)

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika.

Po tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev preverja iz slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki ga po predhodni pridobitvi pristojnega strokovnega organa po novem določi minister v mesecu septembru za tekoče šolsko leto.

NPZ se opravlja samo pisno, traja 45 in največ 90 minut. NPZ se izvede praviloma v mesecu maju. Dosežki učenca pri NPZ so dodatna informacija o znanju učencev in so izraženi v točkah in v odstotkih. Ob zaključku šolskega leta učenci prejmejo obvestila o dosežku.

Časovni načrt NPZ-ja v skladu s šolskim koledarjem za učence 6. in 9. razreda

 
 DATUM PREDMET – REDNI ROK
 
2. obdobje
 
7. maj 2019

9. maj 2019

Matematika
13. maj 2019
Tuji jezik (Angleščina)
6. junij 2019
Seznanitev učencev z dosežki NPZ na šoli

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

24. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda
 

3. obdobje

3. september 2019
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

7. maj 2019
Slovenščina

9. maj 2019
Matematika

13. maj 2019
Tretji predmet (Tuji jezik)

3. junij 2019
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

3. junij 2019  do 5. junij 2019

Staršem in učencem omogočen vplogled v ovrednotene naloge

do 5. junija 2019 (Šola do tega roka posreduje RIC-u podatke o poizvedbah)

14. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda